Co je nutritionDay 2017

NutritionDay je mezinárodní aktivita, mapující nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory). Poprvé byla vyhlášena v Rakousku v roce 2005. Vždy v jeden den (jednou nebo dvakrát ročně) se na všech zúčastněných pracovištích vyplní jednoduché dotazníky, kterými se anonymně u každého pacienta zaznamená charakter choroby, stav výživy, schopnost přijímat potravu a poskytnutá nutriční péče. U některých skupin pacientů (obyvatel zařízení pro seniory) se navíc zaznamená výsledný stav po 30 (60) dnech. Získaná data se ke zpracování odesílají do centra, které je stále ve Vídni.

Všechna data se společně vyhodnotí a každé pracoviště pak obdrží zprávu, složenou ze dvou částí. Jedna část obsahuje data shrnutá za všechna zúčastněná pracoviště, druhá je vyhodnocení dat z toho kterého pracoviště. Každý tak může porovnat svou situaci se srovnatelnými pracovišti ve světě a pokud se stejné pracoviště zúčastní vícekrát, může porovnat vývoj a své vlastní změny v čase (podklady pro benchmarking).

Data se do centra odesílají pod unikátním kódem a tak data jednotlivých pracovišť zůstávají anonymní. Nikdo se nemusí bát, že mu někdo jiný bude „nahlížet pod pokličku“. Stejně tak identita jednotlivých pacientů je známa jen jejich vlastnímu ošetřujícímu personálu, všem zúčastněným je tak zaručena plná anonymita.

Proč se zúčastnit

Podvýživa v nemoci je závažným medicínsko-společensko-ekonomický problém, který zhoršuje výsledky zdravotní péče a kvalitu života nejen postiženým, ale často i jejich blízkým. Podle některých pramenů až 40 % hospitalizovaných pacientů trpí podvýživou související s jejich onemocněním. S cílem změnit tuto situaci vznikla na půdě ENHA (European Nutrition and Health Alliance – sdružení profesních a zájmových organizací se společným cílem zlepšit stav výživy a bojovat proti nebezpečí podvýživy v nemoci) kampaň ONCA (Optimal Nutritional Care for All). Zahajovací konference ONCA se konala v listopadu 2014 v Bruselu. Na této konferenci bylo konstatováno, že 33 milionů občanů EU je ohroženo nebo trpí malnutricí, malnutrice zvyšuje náklady na léčbu o 170 miliard EUR ročně a že povědomost o těchto faktech je mizivá a řešení nesystematické. Cílem této kampaně je pomoc vývoji národních plánů nutriční péče v jednotlivých zemích Evropy. Součástí těchto plánů by mělo být zejména systematické vyhledávání osob v nutričním riziku a pro tyto osoby následné přijetí individuálních opatření v prevenci a léčbě malnutrice na všech úrovních zdravotní a sociální péče. Optimalizace výživy by měla být integrální součástí zdravotní péče ve všech zemích Evropy.

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) ČLS JEP se spolu s dalšími odbornými, profesními a zájmovými sdruženími přihlásila ke kampani ONCA na národní úrovni iniciativou s názvem „Optimální nutriční péče pro každého“ (ONKa), ve kterém chce využít zkušeností z již probíhajících programů v ostatních evropských zemích. Stalo se tak na konferenci v Berlíně, více v aktualitách. V současnosti se v rámci iniciativy ONKa hledají nástroje a cesty, jak získat validní argumenty pro diskusi s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb tak, aby se optimální nutriční intervence stala součástí postupů na všech úrovních péče v ČR. Za nejdůležitější z prvních kroků v rámci iniativy ONKa je považováno uspořádání projektu nutritionDay v ČR.

V uplynulých letech se akce nutritionDay účastnila také některá jednotlivá pracoviště z České Republiky, získaná data byla zprvu epizodická a nebylo možné z jich činit závěry či extrapolovat je na větší komunitu pacientů. V roce 2015 se ale do akce nutritionDay zapojila celá řada českých pracovišť a získala data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů, z toho bylo 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN. V celosvětovém měřítku se tímto sběrem dat Česká republika zařadila mezi 4 nejaktivnější země světa (Rakousko, Belgie, USA a ČR).

Jak se přihlásit

Pracoviště, která se již akce nDay zúčastnila, se nemusí znovu registrovat, stačí se přihlásit na své pracoviště, kódy zůstávají nezměněny.

Registrace pracoviště (centra), které se hodlá nutritionDay 2017 zúčastnit poprvé, probíhá centrálně přes stránky www.nutritionday.org. Na stránkách je podrobný návod jak postupovat, většina důležitých informací je na stránkách k dispozici i v češtině. Níže se můžete přihlásit do databáze pracovišť v ČR, která mají předběžný zájem zúčastnit se akce nutritionDay 2017. Pokud se také přihlásíte, budeme Vám posílat aktuální informace a připomínky důležitých termínů.

Postup popsaný ve videu z roku 2015 je totožný s postupem použitelným pro letošní ročník – nDay 2017. Ve videu se mimo jiné odkazuje na stránku s názvem „12 kroků k účasti„, která je až na některé odlišnosti praktickým návodem k zorganizování účasti na akci nDay i v letošním roce. Je pouze potřeba dát pozor na drobné odlišnosti v přehledech formulářů a dotazníků, které byly pro letošní rok upraveny (přepracovány).

Co se bude dít

Podle charakteru Vašeho pracoviště si v sekci Ke stažení stáhnete vzory všech potřebných dotazníků a dokumentů (souhlas pacienta) a podle počtu Vašich pacientů si dotazníky rozmnožíte (vytisknete). Je dobré si uvnitř Vašeho týmu dotazníky alespoň týden před konáním nDay prostudovat, případně si zkusit podle nějakého náhodného pacienta dotazník vyplnit – a pak v týmu probrat co a jak. Vlastní vyplňování je velmi jednoduché, pokud se s dotazníky seznámíte trochu dopředu.

V den konání nDay vyplňuje personál nemocničního oddělení/zařízení pro seniory připravené formuláře, kde zadává základní informace o svém pracovišti týkající se organizace a struktury nutriční péče a obecné informace o přítomných pacientech, kteří jsou zařazeni do nutričního auditu. Jednoduché dotazníky vyplňují rovněž pacienti (mimo pacientů JIP) přítomní na oddělení či v zařízení od 7:00 hod. jednoho dne do 7:00 hod. následujícího dne.

V intervalu několika týdnů se pak data, získaná v den akce a zapsaná na dotaznících, odešlou do centra ve Vídni – opět celkem jednoduchým způsobem se podle dotazníků papírových (které budete mít) data vyplní do dotazníků elektronických, otevřených přes kód Vašeho centra a jednotky (oddělení). Ve spolupráci s AVKV se pokusíme zajistit podporu Vaší spolupráce s lokálními zdravotnickými školami, v roce 2015 se tato spolupráce zčásti při sběru dat, ale především při odesílání dat v elektronické podobě, velmi osvědčila.