Komu je nutritionDay 2015 určen

V roce 2015 byly sledovány údaje o výživě, příjmu potravy a nutriční péči na pracovištích čtyř hlavních skupin – na lůžkových odděleních nemocnic(různých oborů), zvlášť na lůžkových onkologických odděleních, na jednotkách intenzivní péče (JIP, ARO) a nakonec v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče, tedy typu LDN či DPS.

Nemocnice

Nutriční audit je založen na hodnocení jednotek/oddělení, jako jsou nemocniční a audit lze opakovat každoročně. Účastnit se mohou všechna oddělení nemocnic a domy pro seniory, LDN a podobná zařízení. Účast pro zařízení domácí péče, denní stacionáře a instituce ambulantní péče nebo jiná zdravotnická zařízení s ambulantní léčbou zatím není možná a je plánována do budoucna. Pro získání komplexního obrázku o stavu nutriční péče je důležité, aby do auditu byli zařazeni všichni pacienti, přítomní na oddělení nemocnice v den konání nDay. K dispozici jsou dotazníky v různých jazykových mutacích, aby se umožnila účast i cizincům. Nelze zařazovat jednotlivé pacienty, pacienti musí být vždy zahrnuti v rámci celého pracoviště (lůžkové jednotky), které se k projektu nDay připojilo. Nelze hodnotit pacienty mladší než 7 let.

Onkologická oddělení

Nutriční audit probíhá podle stejných pravidel, jako na lůžkovém oddělení nemocnice, onkologická oddělení ale mají k dispozici tozšířené formuláře, zohledňující specifika onkologického onemocnění jednotlivých pacientů.

JIP

Cílem je získání komplexního obrazu o výživě na jednotce, proto je důležité, aby do auditu byli zahrnuti všichni pacienti, kteří jsou na JIP v den konání nutritionDay. Ve sběru dat můžete pokračovat i další čtvrtek po datu nutritionDay, až dosáhnete počtu 21 zařazených pacientů. Nezařazujte stejného pacienta dvakrát. Dotazníky jsou k dispozici v různých jazycích, to umožňuje zařazení pacientů, kteří nejsou rodilými mluvčími. Pacienti mladší 7 let jsou ve všech skupinách z auditu vyloučeni.

LDN, DPS

Nutriční audit je založen na bázi hodnocení jednotek. K nutričnímu auditu se proto mohou každoročně přihlásit i sanatoria, LDN či Domovy pro seniory. Cílem získat ucelený obraz zařízení, je proto důležité, aby do nutričního auditu byli zahrnuti všichni klienti, kteří jsou přítomni v den konání nutritionDay. Dotazníky jsou k dispozici v různých jazycích, je proto možné začlenění i klientů, kteří nejsou rodilými mluvčími. Zařazení typu domácí péče, denní stacionáře a zařízení poskytující ambulantní péči jsou plánovány do budoucna a zatím nejsou hodnoceny.