FAQ – často kladené otázky

1. Postup při změně přístupových údajů

Občas se stává, že některé centrum či jednotka nemůže dosáhnout přístup ke svému profilu na stránkách www.nutritionday.org. Uvádíme zde stručný návod, jak takovou situaci řešit.

Změna přístupového hesla

Pokud účastník zná své uživatelské jméno (username) a aktuální heslo (password), může své heslo změnit (třeba tak, aby jej šlo lépe zapamatovat). Lze to provést po přihlášení k osobnímu účtu v sekci „edit data“. Uživatelské jméno (username) účastník sám změnit nemůže. Pokud by to bylo třeba to udělat, je třeba se obrátit na organizátora nDay (office@nutritionDay.org).

Ztráta přístupových údajů

Přístupové údaje byly původnímu účastníku automaticky zaslány na jeho e-mailovou adresu (odesilatel: interest@nutritionday.org). Pokud tedy je přístup do e-mailového účtu (původního) účastníka, mohou tam být původní přihlašovací údaje vyhledány. Pokud byla v mezidobí provedena nějaká změna (změna hesla), i toto nové heslo by mělo jít v emailové korespondenci tohoto účastníka vyhledat.

Pokud se nepodaří dohledat přístupové heslo (password), ale přístup k e-mailové adrese původního uživatele je stále k dispozici, na této adrese lze heslo obnovit, nové heslo bude po vyžádání zasláno na mail původního uživatele.

Pokud ale přístup k e-mailu původního uživatele (personal account) ani heslo (password) nejsou k dispozici, nebo se stále vyskytují potíže, potřebné údaje je možné vyhledat jen s pomocí centrálního organizátora nDay (office@nutritionDay.org). K tomu je potřeba poskytnout co nejvíce informací, které umožní jasnou identifikaci původního účastníka a oprávněnost nového uživatele, tedy:

  • jméno osoby, která registraci zadávala (původní uživatel)
  • emailovou adresu této osoby
  • název nemocnice, pracoviště, DPS
  • a pokud je možno kódy jednotky a centra (unit code, centre code)

V tomto případě může centrála nDay změnit uživatelské jméno (user name) i heslo (password). S novými přihlašovacími údaji se pak může „nová“ odpovědná osoba znovu přihlásit, případně si upravit – změnit heslo (password, viz výše), tak aby nové heslo znal opět pouze nový přihlašovatel.

2. Získání certifikátu o účasti v nutričním auditu nutritionDay

Certifikát se vystavuje pro pracoviště na úrovni oddělení (unit) zdravotnického či sociálního zařízení a je personalizován na koordinátora nDay v daném zařízení.

K získání certifikátu je třeba nejprve splnit (limity a standardy kvality pro získání certifikátu nDay):

  1. Na oddělení musí být do nDay zahrnuto minimálně 8 pacientů
  2. Do nDay auditu musí být zahrnuto minimálně 60 % všech přítomných pacientů
  3. Kromě provedení jednodenního auditu nDay musí být získána také tzv. „outcome“ data, tedy informace, co se s tím kterým pacientem (obyvatelem DPS) stalo po uplynutí určitého časového intervalu. Do vyhodnocení výsledků ve stanovených termínech (odd. nemocnic po 30 dnech, JIP za 60 dní, LDN či domovy seniorů po 6 měsících od termínu nDay) musí být zahrnuto minimálně 80 % pacientů, kteří se účastnili nDay. Teprve po získání (a odeslání) těchto dat lze účast v nDay považovat za úspěšnou a tím získat certifikát.

Certifikát lze potom stáhnout online z vašeho osobního účtu „my nDay“.

Před stažením certifikátu budete požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se vašich osobních zkušeností s nDay (9 otázek s možností výběru). Získané poznatky mají za cíl zlepšovat samotný projekt a upravovat jej do pohodlnější a časově méně náročné podoby.

Bez ohledu na limity pro získání certifikátu se doporučuje zapojit do nutričního auditu všechny pacienty přítomné na oddělení v den nDay a v patřičném termínu pak zaznamenat také jejich výsledky (outcome data – na odd. nemocnic po 30 dnech, JIP po 60 dnech, LDN/DS po 6 měsících).

Certifikát není cílem, cílem je získat data. Certifikát je ale povzbuzením, může se stát jakýmsi „chlubítkem“ těch oddělení, které se zajímají o stav výživy svých pacientů (obyvatel DPS).