Grant Abbott/SKVIMP

Podvýživa je častou komplikací nemocného, který trpí onkologickým onemocněním. Její přítomnost negativně ovlivňuje průběh léčby a mnohdy komplikace spojené s podvýživou onkologickou léčbu zcela znemožňují. Zvyšuje se tak výskyt komplikací a prodlužuje se pobyt v nemocnici, což snižuje kvalitu života nemocného a současně výrazně zvyšuje náklady na jeho léčbu.

V současné době je technicky možné a uskutečnitelné poskytnout nutriční podporu každému nemocnému, který ji vyžaduje. To se týká i nemocných s nádorovým onemocněním. Neposkytnutí nutriční podpory těmto nemocným je tak výrazem hrubé neznalosti a ignorance. Edukace a zavádění nutriční terapie do praxe je tedy nezbytnou součástí léčby onkologických nemocných. Její prosazování však vyžaduje značné úsilí.

Z těchto důvodů se společnost Abbott Nutrition a odborná Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČSL JEP pro rok 2011 rozhodly ocenit formou grantu pracoviště i jednotlivce, jejichž činnost přispívá ke zlepšení péče v oblasti klinické výživy onkologických pacientů a tím k rozšíření nutriční péče u onkologických nemocných v České republice.

Společný Grant Abbott Nutrition/SKVIMP 2011 je vyhlášen ve 3 kategoriích.

Kategorie A:

Nejlepší pracoviště věnující se klinické výživě u onkologických pacientů.

Hodnocení dle kritérií stanovených výborem SKVIMP a společností Abbott Nutrition:

Žadatel musí splnit následující podmínky:

  • Zavést komplexní nutriční péči u onkologických nemocných v průběhu posledních 10 let.
  • Prokázat efektivní fungování nutričního centra při komplexním onkologickém centru (kriteria zařazení k nutriční péči, sledování nemocných, podmínky ukončení péče, počty pacientů v posledních 1–2 letech)
  • Doložit personální zajištění nutričního centra (seznam osob a jejich činností v nutričním centru pro onkologické nemocné) (Formulář A/lůžkové odd, Formulář A/ ambulance)

Cena: 50 000 Kč použitelných na vybavení, prostředky klinické výživy, podporu mezinárodní spolupráce (včetně účasti na kongresu).

Kategorie B:

Nejlepší odborná publikace na téma klinická výživa u onkologických pacientů

Práce budou hodnoceny výborem SKVIMP ČSL JEP a Abbott Nutrition

  • Práce mohou být publikovány v našem i zahraničním písemnictví
  • Publikovány v letech 2010–2011
  • Kopii práce v celém rozsahu je třeba zaslat do 31. 12. 2011 na adresu Abbott Nutrition, Hadovka Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6

Cena: členství v ESPEN a finanční odměna, vše v celkové výši 25 000 Kč

Kategorie C:

Nejlepší poster na téma klinická výživa onkologických pacientů

  • Poster musí být prezentován v roce 2011 na našem nebo zahraničním kongresu včetně kongresu ESPEN 2011.
  • Abstrakt a barevnou kopii posteru v celém rozsahu je třeba zaslat do 31. 12. 2011 na adresu Abbot Nutrition, Hadovka Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6
  • Cena: 10 000 Kč.

Žádost o přidělení grantu může podat právnická a fyzická osoba se sídlem, bydlištěm či místem podnikání v České republice, bez zřetele na svou právní formu či zaměření.

Žádost o grant v kategorii A se podává na přiloženém formuláři (lze přihlásit jak lůžková oddělení nemocnic tak onkologické ambulance), který se zašle e-mailem na adresu grant@prosure.cz. Kategorie B a C bude hodnocena způsobem popsaným výše. Žádost musí obsahovat identifikační údaje (náležitosti): název/jméno a příjmení, adresu a označení osoby jednající za žadatele.

Účastnit se mohou ambulance i lůžková oddělení.

Termín pro podání: 31. 12. 2011

Termín vyhodnocení: 28. 2. 2012


Obecná ustanovení:

Na přidělení grantu není právní nárok. Účast v grantu nezakládá žadateli vůči Abbott Nutrition ani SKVIMP žádné nároky, např. na krytí nákladů spojených se zpracováním žádosti. Grant a jeho podmínky nejsou veřejnou soutěží dle § 847 až 849 občanského zákoníku, ani veřejným příslibem dle § 850 až 852 občanského zákoníku. Společnost Abbott Nutrition a SKVIMP jsou oprávněny grant kdykoliv pozastavit či zrušit. Účast v grantovém řízení ani rozhodnutí o vyhodnocení grantu nezakládá žádný právní (smluvní) vztah žadatele a Abbott Nutrition a SKVIMP. Příjemci grantu jsou povinni využít získané prostředky ve smyslu popisu u jednotlivých kategorií. S vyhodnocenými subjekty ve všech kategoriích bude uzavřena písemná smlouva.

Výsledky hodnocení a vítězové v jednotlivých kategoriích budou zveřejněny a ceny předány na Mezinárodním kongresu SKVIMP 2012.

Žádost o grant v kategorii A se podává na těchto formulářích:

Kontaktní informace

Media:
Dr Marie Hrudková
+420 267 292 133
+420 602 478 359
Email: marie.hrudkova@abbott.com