Doporučení pro nutriční péči v onkologii

Nová publikace Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii – Stručný praktický průvodce

Nutriční terapie je nezbytnou součástí komplexní protinádorové strategie. Máme k dispozici mnoho všeobecně přijatých postupů za účelem zlepšení stavu výživy onkologicky nemocných. Různé formy nutriční intervence mají své opodstatnění během probíhající  léčby, ať už jde o přístup kurativní, paliativní, anebo symptomatický. V různých fázích terapie je kladen důraz na příznivý efekt enterální i parenterální podpory. Dosud v ČR chyběla konkrétní doporučení  k optimálnímu vedení nutriční podpory u jednotlivých malignit, která by na jednu stranu reflektovala aktuální mezinárodní doporučení, na druhou stranu však byla jednoduchá, přehledná a vedla k usnadnění péče v onkologické praxi.

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii (PSNPO) vytvořila publikaci „Doporučení pro nutriční péči v onkologii“. Jedná se o stručný praktický přehled stěžejních témat ve vztahu k výživě onkologického pacienta, vytvořený mezioborovým panelem odborníků PSNPO.

Je složen jak z kapitol obecných, zabývajících se diagnostikou malnutrice a možnostmi enterální i parenterální podpory, tak z kapitol speciálních, ve kterých jsou navrženy konkrétní možnosti nutriční terapie u jednotlivých malignit. Obsah tvoří 18 kapitol. Část obecná, věnující se realizaci nutriční péče od diagnostiky  k intervenci, je věnována zjištění úrovně nutričního stavu, roli nutričního terapeuta, sippingu, enterální a parenterální výživě a volbě žilního vstupu k podávání parenterální výživy v onkologii. Další kapitoly shrnují možnosti nutriční péče podle situačního kontextu – perioperační nutriční podpora, paliativní chemoterapie, paliativní symptomatická péče a podpůrná léčba při malnutrici. Část specializovaná doplňuje nutriční problematiku nádorů hlavy a krku, jícnu a žaludku, plic, žlučníku a žlučových cest, pankreatu a kolorektálního karcinomu.

Materiály jsou vydány ve formě brožury, která může být v budoucnu doplňována o nově vznikající kapitoly. Věříme, že informace, stručně shrnuté ve vzniklých materiálech,  povedou k lepší orientaci v nutriční problematice a budou pomocníkem v každodenní klinické praxi.

Zájemci si mohou brožuru zdarma objednat na webových stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz.  K dispozici je samozřejmě také celá řada nutričních doporučení, která jsou díky nové kvalitní podobě stránek velmi dobře dostupná.

 

MUDr.Viktor Maňásek

Předseda Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti