Mapa stránek | YouTube

Uživatelské jméno:    Heslo: 

Společný Grant Abbott Nutrition/SKVIMP 2011

Podvýživa je častou komplikací nemocného, který trpí onkologickým onemocněním. Její přítomnost negativně ovlivňuje průběh léčby a mnohdy komplikace spojené s podvýživou onkologickou léčbu zcela znemožňují. Zvyšuje se tak výskyt komplikací a prodlužuje se pobyt v nemocnici, což snižuje kvalitu života nemocného a současně výrazně zvyšuje náklady na jeho léčbu.

V současné době je technicky možné a uskutečnitelné poskytnout nutriční podporu každému nemocnému, který ji vyžaduje. To se týká i nemocných s nádorovým onemocněním. Neposkytnutí nutriční podpory těmto nemocným je tak výrazem hrubé neznalosti a ignorance. Edukace a zavádění nutriční terapie do praxe je tedy nezbytnou součástí léčby onkologických nemocných. Její prosazování však vyžaduje značné úsilí.

Z těchto důvodů se společnost Abbott Nutrition a odborná Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČSL JEP pro rok 2011 rozhodly ocenit formou grantu pracoviště i jednotlivce, jejichž činnost přispívá ke zlepšení péče v oblasti klinické výživy onkologických pacientů a tím k rozšíření nutriční péče u onkologických nemocných v České republice.

Společný Grant Abbott Nutrition/SKVIMP 2011 je vyhlášen ve 3 kategoriích.

Kategorie A:

Nejlepší pracoviště věnující se klinické výživě u onkologických pacientů.

Hodnocení dle kritérií stanovených výborem SKVIMP a společností Abbott Nutrition:

Žadatel musí splnit následující podmínky:

Cena: 50 000 Kč použitelných na vybavení, prostředky klinické výživy, podporu mezinárodní spolupráce (včetně účasti na kongresu).

Kategorie B:

Nejlepší odborná publikace na téma klinická výživa u onkologických pacientů

Práce budou hodnoceny výborem SKVIMP ČSL JEP a Abbott Nutrition

Cena: členství v ESPEN a finanční odměna, vše v celkové výši 25 000 Kč

Kategorie C:

Nejlepší poster na téma klinická výživa onkologických pacientů

Žádost o přidělení grantu může podat právnická a fyzická osoba se sídlem, bydlištěm či místem podnikání v České republice, bez zřetele na svou právní formu či zaměření.

Žádost o grant v kategorii A se podává na přiloženém formuláři (lze přihlásit jak lůžková oddělení nemocnic tak onkologické ambulance), který se zašle e-mailem na adresu grant@prosure.cz. Kategorie B a C bude hodnocena způsobem popsaným výše. Žádost musí obsahovat identifikační údaje (náležitosti): název/jméno a příjmení, adresu a označení osoby jednající za žadatele.

Účastnit se mohou ambulance i lůžková oddělení.

Termín pro podání: 31. 12. 2011

Termín vyhodnocení: 28. 2. 2012


Obecná ustanovení:

Na přidělení grantu není právní nárok. Účast v grantu nezakládá žadateli vůči Abbott Nutrition ani SKVIMP žádné nároky, např. na krytí nákladů spojených se zpracováním žádosti. Grant a jeho podmínky nejsou veřejnou soutěží dle § 847 až 849 občanského zákoníku, ani veřejným příslibem dle § 850 až 852 občanského zákoníku. Společnost Abbott Nutrition a SKVIMP jsou oprávněny grant kdykoliv pozastavit či zrušit. Účast v grantovém řízení ani rozhodnutí o vyhodnocení grantu nezakládá žádný právní (smluvní) vztah žadatele a Abbott Nutrition a SKVIMP. Příjemci grantu jsou povinni využít získané prostředky ve smyslu popisu u jednotlivých kategorií. S vyhodnocenými subjekty ve všech kategoriích bude uzavřena písemná smlouva.

Výsledky hodnocení a vítězové v jednotlivých kategoriích budou zveřejněny a ceny předány na Mezinárodním kongresu SKVIMP 2012.

Žádost o grant v kategorii A se podává na těchto formulářích:

Kontaktní informace

Media:
Dr Marie Hrudková
+420 267 292 133
+420 602 478 359
Email: marie.hrudkova@abbott.com
Česká lékařská společnost
nutritionDay 2017 - přidejte se
nutritionDay worldwide
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
38th ESPEN Congress Copenhagen 2016
37th ESPEN Congress Lisbon
Nutricia a.s.
Baxter CZECH spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Fresenius Kabi AG
Nestlé Česko s.r.o.
Abbott Česká republika
Česká gastroenterologická společnost
The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
Critical Care Nutrition
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
stáhnout Adobe Acrobat
Poslední aktualizace systému: 10.10.2017 |
©2008-2018 design: Přemysl Aubrecht, code: Jan Pospíšil All rights reserved